Општи правила и услови

Оваа веб-страница и секоја мобилна апликација ( заеднички, овој “веб сајт”) е во сопственост на Бифекс (“Ние” или “Бифекс”). Ние Ви обезбедуваме пристап до овој веб сајт и нашата онлајн продавница ( заеднички, нашите “Услуги”) кои се предмет на следните Правила и услови. Со прегледување, пристапување, користење, регистрирање или купување на производи на оваа веб-страница или на друг начин користење на нашите Услуги, вие целосно се согласувате наведените подолу Правила и услови, вклучувајќи ги и политиките наведени овде (заеднички, овие “Правила”). Затоа, Ве молиме внимателно прочитајте ги овие Правила. Ние го задржуваме правото да го смениме овој сајт и овие Правила во секое време. Доколку не сте подготвени да бидете обврзани со овие Правила, не треба да пребарувате, да пристапувате, да употребувате, да регистрирате сметка или да купувате производи  од овој веб сајт. Вие ја сносите одговорноста  и гарантирате дека имате најмалку 18 години или го посетувате овој веб сајт под надзор на родител или старател.

Политика за приватност

Нашата политика за приватност, која исто така ја уредува Вашата посета на нашата веб-страница, може да се најде на https://www.bifeks.com/mk/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/. Ве молиме погледнете ја нашата Политика за приватност и прочитајте ги информациите за тоа како собираме, употребуваме име и споделуваме информации за нашите корисници.

Употреба на оваа страница

Ние Ви доделуваме ограничена, не-ексклузивна, непренослива, не-подвижна лиценца за пристап и за вршeње лична, некомерцијална употреба на оваа веб-страница. Ова доделување на лиценца не вклучува: (а) било каква  препродажба или комерцијална употреба на оваа веб-страница или содржината во нејзе; (б) собирање и употреба на какви било списоци на производи или описи; (в) вршeње деривативни употреби на оваа веб-страница и нејзината содржина; или (г) користење на какви било бази на податоци, роботи или слични методи за собирање и извлекување на податоци од овој саjт. Вие не смеете да користитебило какви техники  кои би овозможиле употреба на било кој елемент од нашaтa трговска марка, лого, бренд или други права од сопственост (вклучувајќи ги и сликите кои се наоѓаат на оваа веб-страница, содржината на секој текст или изгледот / дизајнот на било која страница или форма која се наоѓа на страницатта), без наша изричита писмена согласност. Понатаму, не смеете да користите никакви мета тагови или било кој друг “скриен текст” со користење на Нашето име, трговска марка или име на производ без Наша изречна писмена согласност. Секое прекршување на овие Правила ќе резултира со итно отповикување на лиценцата дадена во овој став без да ве известиме. Ви се доделува ограничено, отповикливо и неексклузивно право да креирате хиперврска (hyperlink) на почетната страница на оваа веб страна сè додека хиперврската не не прикажува нас, нашите производи или услуги во неточно, погрешно, лажно, или на друг начин навредливо светло. Ова ограничено право може да се отповикува во секое време. Вие не смеете да користите било кој од нашите логоа, други сопственички графици или трговски марки како дел од линкот без изречна писмена дозвола.

Сметка

За да пристапите до некои од функционалностите на овој сајт, може да Ви се бара да се регистрирате, да изберете лозинка и корисничко име или идентификациска сметка. Доколку се регистрирате, се согласувате да ни дадете точни и целосни информации за регистрација и веднаш да не известите за какви било ажурирања или други промени на таквите информации. Вие сте единствено одговорни за заштита на безбедноста и доверливоста на лозинката и идентификацијата која ви е доделена. Требa веднаш да не известите за секое неовластено користење на вашата лозинка или идентификација или било која друга повреда или закана за нарушување на безбедноста на овој сајт. Секој пат кога користите лозинка или идентификација, ќе се смета дека сте овластени за пристап и користење на сајтот на начин во согласност со овие Услови, а ние немаме обврска да ги истражуваме одобрението или изворот на секој пристап или употреба на овој сајт.  ВИЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНО ОДГОВОРНИ ЗА ПРИСТАПОТ ДО, И КОРИСТЕЊЕТО НА ОВОЈ САЈТ од којбило што ЌЕ ги употребува ВАШАта лозинка И ИДЕНТИФИКАЦИЈА без разлика дали е всушност ОДОБРЕНО ОД ВАША СТРАНА, ВКЛУЧУВАЈЌИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, сите комуникации, преноси и сите обврски (ВКЛУЧУВАЈЌИ БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ) настанати со таквиот пристап или употреба.

Електронска комуникација

Кога ја користите оваа страница или испраќате електронскипораки до нас, комуницирате со нас по електронски пат. Вие сте согласни да комуницираме со Вас по електронски пат. Ние ќе комуницираме со вас преку електронска пошта или со објавување известувања на оваа страница или преку другите наши услуги. Вие сте согласни дека сите договори, известувања и други комуникации кои Ви ги нудиме по електронски пат,  задоволуваат сите законски барања како да се направeни во писмена форма.

 Содржина од корисниците

Оваа страница може да вклучува алатки и функционалност (“Интерактивни алатки”), која им овозможува на корисниците да креираат, објавуваат, пренесуваат или да зачуваат било каква содржина, како што е текст, музика, звук, фотографии, видео, графика или код на страниците (“Содржина од корисниците”). Содржината од корисникот е јавна и може да ги содржи вашите информации за профилот и било којa содржина што ја објавувате на вашиот профил, но не ги вклучува информациите за вашата сметка или информациите што ги доставувате при купување. Вие се согласувате дека сте единствено одговорни за Вашата Корисничка Содржина и за Вашата употреба на Интерактивните алатки, и дека Интерактивните алатки ги користите на ваш сопствен ризик. Со користење на која било интерактивна алатка, вие се согласувате да не објавувате, пренесувате, дистрибуирате, зачувате, создавате или на друг начин  објавувате или праќате преку сајтови некои од следниве работи:

  • Корисничка содржина која е незаконска, клеветничкa, непристојна, порнографска, нервозна, сугестивна, вознемирувачка, заканувачка, навредлива, провокативна , измамничка или на друг начин непристојна;Корисничка содржина што би претставувала, поттикнувала или би давала упатства за кривично дело, ги загрозува правата на која било страна или која инаку би создала одговорност или е биде спротивно на и било какво локално, државно, национално или меѓународно право;Корисничка содржина којашто прикажува, опишува или поттикнува употреба на кој било Наш производ на начин кој може да биде навредлив, несоодветен или штетен за нас или за секој корисник или потрошувач;Корисничка содржина која би можeла да ја загрози правата на јавноста, приватноста или заштитата на личните податоци на другите, вклучувајќи слики, видеа или информации за друго лице од кojшто не сте добиле индивудуална согласност;Корисничка содржина во која се содржат лажни изјави или описи за лице, компанија, производ или услуга;Корисничка содржина која можат да загрози било каков патент, трговска марка, трговска тајна, авторско право или друго интелектуално или право на сопственост на која било страна;Корисничка содржина која се претставува во името на некое лице или ентитет или на друг начин погрешно ја прикажува вашата припадност кон некое лице или субјект; иВируси, малициозен софтвер од било кој вид, оштетени податоци или други опасни, штетни, или разорни датотеки или кодови.

Права на корисничка содржина

Освен доколку не е поинаку предвидено во овие Услови, на оваа веб-страница или во посебен договор со нас, ние тврдиме дека немаме сопственост или контрола врз која било содржина од корисниците. Меѓутоа, со поднесување или објавување корисничка содржина на оваа веб страница, ни давате неексклузивно, без авторски надомест, неограничено, постојано, неотповикливо, преносливо и потполно подвижно право да ја користиме, репродуцираме, модифицираме, прилагодуваме, објавуваме, преведуваме, дистрибуираме, направиме и прикажеме таквата корисничка содржина на овој сајт и на трети страни и мобилни апликации и во сите други медиуми или формати, без разлика дали во моментов се познати или понатаму ќе бидат развиени, за било која намена и без надоместок за Вас. Вие исто така им давате на корисниците на оваа веб страна право да пристапат до Вашата Корисничка содржина поврзано со нивната употреба на овој Сајт. Преку објавување на корисничка содржина на оваа веб-страница, Вие тврдите и гарантирате дека (а) таквата корисничка содржина не е доверлива; (б) имате и ги контролирате сите права, наслови и интереси во и кон корисничката содржина или во спротивно ги имате сите неопходни права за објавување и користење на такви Кориснички содржини на оваа Веб-страница и ни ги доделувате правата што ги доделувате во овие Услови; (в) корисничката содржина е точна и не е погрешна или штетна на било кој начин; и (г) Корисничката содржина и вашата употреба и објавување на оваа веб-страница не ги прекршуваат и нема да ги прекршат овие Услови или било кој друг од нашите важечки услови, упатства или политики или кој било важечки закон, правило или регулатива.

Повратни информации

Освен корисничка содржина, Вие имате можност да испраќате прашања, предлози за коментари, коментари, идеи, планови, дизајни, белешки, предлози, цртежи, оригинални или креативни материјали и други информации поврзани со оваа веб страница, нас и нашите производи или услуги (заедно “Повратни информации”). Вие сте согласни дека повратните информации не се доверливи и ќе станат единствено Наша сопственост. Ние ќе поседуваме ексклузивни права, вклучувајќи ги и сите права на интелектуална сопственост, во и на такви повратни информации и ќе имаме право на неограничена употреба и ширење на повратната информација за било која намена, комерцијална или друга намена, без притоа да побараме потврда од Вас или да ви исплатиме компензација.

Сопственост

Оваа веб-страница, вклучувајќи ги и сите фотографии, слики, текст, графика, икони, аудио клипови, софтвер, изворниот код и други аспекти од веб страницата (без корисничката содржина), сите подобрувања или модификации на истата, и собирањето, уредувањето и организирањето на оваа веб-страница (заедно “Содржината на веб страницата”), вклучувајќи ги и сите авторски права, трговски марки и други права на интелектуална сопственост или сопственички права во претходното, се во наша сопственост или сопственост на нашите лицензори и се заштитени со важечките закони за авторски права. Користењето на било кој од нашите трговски знаци или трговски марки без наша изречна писмена согласност е строго забрането. Вие не смеете да ги користите нашите трговски марки или знаци во врска со кој било производ или услуга на кој било начин што може да предизвика конфузија. Вие не смеете да ги користите нашите трговски марки или знаци на кој било начин што нè омаловажува или дискредитира. Вие не смеете да користите ниту една од нашите трговски марки или знаци во мета таговите без претходна изречна согласност. Ништо од овие Услови нема да се смета дека ќе му даде на Вас или на кој било друг корисник било каква лиценца или право на било кој од нашите патенти, авторски права, трговски марки, трговски тајни или други сопственички права.

Купување на оваа веб страница

Вие се согласувате дека сите ваши трансакции со или преку оваа веб-страница можaт, по Наша опција, да се спроведуваат електронски од почеток до крај. Ако одлучиме да продолжиме неелектронски, тие трансакции сé уште ќе бидат регулирани со преостанатиот дел од овие Услови, освен ако не влезете во различни услови што ќе бидат дадени од Наша страна. Вие сте одговорни да отпечатите или да направите електронска копија од овие Услови или било кој друг договор кој што ние треба да ви го обезбедиме. Ризикот од загубата и сиоственоста  на предметите купени од вас на оваа наша веб страна  се преминуваат на вас по нашата испорака на предметите до доставувачот согласно со договорот за достава на пратка. Ние наплаќаме данок на промет за производите нарачани на оваа веб страна  врз основа на применливата даночна стапка за на локацијата на која се испраќа нарачката. Кога Ви испраќаме нарачка на вас или согласно вашите упатства на друго лице, вие се согласувате да го платите трошокот за превоз и сите трошоци за ракување прикажани на оваа веб страница  во моментот на правење на нарачката. Ние го задржуваме правото да ги зголемуваме, намалуваме и дополнуваме или елиминираме тошоците од време на време и без претходна најава, така што вие сте согласни  да ги проверите сите трошоци пред да направите нарачка или да се претплатите за услуга. Сите трошоци за испорака или ракување може или не може да ги претставуваатреалните трошоци. За вршење на плаќање, оже да се користат само валидни платежни   картички или друг начин на плаќање прифатлив за нас. Со правење на вашата нарачка, Вие гарантирате дека сте овластени да ја користите назначената картичка или метод на плаќање и истовремено  не овластувате нас да ја наплатиме вашата нарачка преку таа картичка или на друг начин(вклучувајќи ги и даноците, превозот, ракувањето и сите други износи опишани на веб странатаДоколку картичката (или другиот метод на плаќање) не може да биде потврдена, е неважечка или не е прифатлива, вашата нарачка може автоматски да биде суспендирана или откажана. Повратот на средства е регулиран со нашата Политика за враќање на производ, која може да се најде наследниот линк . Се обидуваме да бидеме што е можно попрецизни и да ги елиминираме грешките на оваа веб страница; но сепак, ние не гарантираме дека секој производ, услуга, опис, фотографија, цена или друга информација е точна, комплетна, сигурна, важечка  или без грешки. Во случај на грешка, без разлика дали грешката се однесува на оваа страница, во делот на потврда за нарачка, во процесирањето  на нарачката, доставата на производ или услуга или на нешто друго , ние го задржуваме правото да ја исправиме таквата грешка и доколку е потребно да ја ревидираме вашата нарачка (вклучувајќи и наплата на точната цена) или пак Вие да ја откажете нарачката и да добиете  враќање  на сите наплатени надоместоци. Единственото нешто што можете да го направите во случај на таква грешка е да ја откажете нарачката и да добиете поврат на средства. Сите производи зависат од тоа дали во моментот се достапни  и ние го задржуваме правото да наметнуваме количински ограничувања за која било нарачка, да не ја прифатиме целосно или дел од нарачката и да прекинеме со понуда на производи или услуги без претходна најава, дури и ако веќе сте ја направиле  вашата нарачка. Сите цени се предмет на промена без претходна најава.  Го задржуваме правото да ја одбиеме или  откажеме било која нарачка за производи и / или услуги во случај кога  продажбата или употребата на таков производ и / или услуга е ограничена или забранета во вашата држава или според важечкото право

Линкови

Оваа веб-страница може да содржи линкови до други сајтови на Интернет кои се во сопственост и се управуваат од трети лица. Вие имате на знаење дека ние не сме одговорни за  содржината која се наоѓа на или доаѓа од  такво место.

Прекинување

Можете да ги прекинете условите во секое време со затворање на вашата сметка, ипрекинување на користењето на оваа веб-страница[F3] . Ние го задржуваме правото, без претходна најава и по наше дискреционо право, да го прекинеме вашето право да ја користите оваа страница или било кој дел од оваа веб-страница и да го блокираме или спречиме вашиот иден пристап и користење на оваа веб-страница или кој било дел од оваа веб-страница.

Одрекување од одговорност

Освен што е експлицитно обезбедено, оваа веб-страница, вклучувајќи ја и целата содржина на веб-страницата и услугите што се обезбедуваат на или во врска со оваа веб-страница, се обезбедуваат врз основа на “КАКО ШТО СЕ” и “СО СИТЕ МААНИ ” без претставки, гаранции или услови од каков било вид, или импликации. ИСКЛУЧУВАМЕ СИТЕ ДРУГИ ИЗЈАВИ, ГАРАНЦИИ, УСЛОВИ И ОБВРСКИ, ИЗРЕЧНИ, ИМПЛИЦИТНИ ИЛИ ЗАКОНСКИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ, ЗАДОЛЖИ ИЛИ УСЛОВИ: (А) КОМЕРЦИЈАЛНОСТ, ПОДОБНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА ИЛИ КОРИСТЕЊЕ, РЕЗУЛТАТИ, НАСЛОВИ И НЕ -Нарушување; И (Б) СОСТАВЕН СО ТРГОВСКА УПОТРЕБА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЛУВАЊЕ И ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ. Ние не претставуваме или гарантираме дека овој сајт е точен, комплетен, сигурен, тековен или без грешки. Ние не претставуваме или гарантираме дека оваа Мапа или нашите сервери немаат вируси или други штетни компоненти.

Ексклузивност на лек; Ограничување на одговорноста

Вашиот единствен и ексклузивен лек, и нашата единствена и ексклузивна одговорност, за секое прекршување на гаранцијата ќе биде вашето право да го вратите производот, или да добиете поврат на средства  за услугата според нашата применлива политика за враќање на производ . ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ние или нашите ПОВРЗАНИ ЛИЦА, НЕ СМЕ ОДГОВОРНИ ЗА ПОСЕБНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЗАГУБА НА ПРОФИТ ИЛИ ЗАГУБА НА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА, ДУРИ И АКО ТИЕ БИЛЕ ИЗВЕСТЕНИ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ, ниту ќе е наша АГРЕГАТНА ОДГОВОРНОСТ НА  СТРАНИТЕ КОИ СОРАБОТУВААТ, ДАЛИ ПРЕКУ  ДОГОВОР, ГАРАНЦИЈА, ОДГОВОРНОСТ (ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕБРЕЖНОСТ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ Е  АКТИВНА, ПАСИВНА ИЛИ НАЛОЖЕНА ) ИЛИ ДРУГА ТЕОРИЈА, КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО  ОВИЕ УСЛОВИ ИЛИ КУПУВАЊЕ ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА БИЛО КОЈ ПРОИЗВОД ИЛИ УСЛУГА  КУПЕНА  ПРЕКУ ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА ПРЕКУ КУПУВАЧКАТА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ УСЛУГАТА. ОГРАНИЧУВАЊАТА наведени во овој став нема да ја ограничи или исклучи НАШАТА НЕБРЕЖНОСТ или крајната небрежност од НАШИТЕ поврзани страни “, измама,  злонамерна или несовесна злоупотреба.

Лекови

Вие  сте согласни дека нашиот правен лек за какво било вистинско или загрозено прекршување на овие Услови би било несоодветно и дека ќе имаме право на конкретно извршување или забрането олеснување, или и двете, покрај какви било штети за кои можеме да имаме законско право да закрепнеме, заедно со разумни трошоци за каква било форма на решавање на спорови, вклучувајќи, без ограничување, надоместоци на адвокатите. Ниедно право или лек нема да биде исклучувано од ниедно друго, без оглед дали е законски или во капитал, вклучувајќи неограничен надомест за штети, адвокатски такси и трошоци.[ Измени на сајтот

Измени на сајтот

Ние го задржуваме правото да ја измениме или прекинеме, привремено или трајно,  оваа веб страница или било какви карактеристики или делови од нејзе без претходна најава.

Отпорност

Доколку некои од овие одредби се сметаат за неважечки, или поради било која причина неспроведливи, тој услов ќе се смета за неколку и нема да влијае на важењето и извршноста на која било преостаната одредба.

Трети страниОвие Услови единствено се во полза на двете страни, и ќе бидат спроведени само од страните. Овие Услови не се наменети да доделат  никакво право или корист на која било трета страна или да создадат било какви обврски за третата страна.

Опомена!

Одговорноста за евентуалните правни и материјални недостатоци на производите истакнати од страна на корисниците со цел на продажба не е на основачот, админот и на самата веб страна, туку секој производ кој се истакнува од страна на корисниците со цел на продажба, за гаранција и евентуални недостатоци вклучувајќи и скриени недостатоци одговараат самите корисници на вебстраната кои ја користат за трговски цели. Главната улога на оваа веб-страница е да овозможува засновање на електронски трговски односи на корисници кои со нивниот пристап се јавуваат во својство на евентуални продавачи и купувачи на нивните производи кои за нивните трговски односи одговорат исклучиво со целиот сопствен имот.

Прашања

Прашањата во врска со овие Услови, политиката за приватност или други материјали поврзани со политиката за приватност можат да бидат упатени до нашиот персонал за поддршка преку испраќање по е-пошта на: [email protected]